Důležité informace ke kroužkům

1. Přihlášení do kroužku

Dítě lze do kroužku přihlásit vyplněním on-line přihlášky.

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku pouze v případě, kdy má vyplněnou přihlášku a uhrazené kroužkovné.

Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom písemně informujte nejlépe emailem na simonova.barbora @gmail.com


2. Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku

Volnou kapacitu kroužku můžete ověřit prostřednictvím emailu na simonova.barbora @gmail.com

Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit vyplněním on-line přihlášky.


3. Bezpečnost dětí

Vaše dítě lektor vyzvedne od paní vychovatelky, odvede do učebny a po skončení kroužku opět vrátí paní vychovatelce do školní družiny. Pokud dítě již školní družinu nenavštěvuje, dochází a odchází samostatně na kroužek.

Lektoři kroužku jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. Organizace Agentkabaja je pojištěna.


4. Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo a nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu.

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. 

POZOR! Pokud dítě trpí jakýmkoliv příznaky nemoci COVID-19 nebo přišlo v poslední době do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na COVID-19, nesmí se kroužku účastnit.


5. Cena kroužku

Cena kroužků je uvedena u konkrétního kroužku.


6. Platba kroužků – úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou platbách.

První platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. První platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku. V případě, že platba nebude uhrazena nejdéle do pěti dnů od první lekce, nebude dítěti umožněn vstup na druhou lekci.

Druhá platba musí být uhrazena nejpozději do konce ledna.


Způsoby úhrady

• převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;

Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani Agentkabaja za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou či telefonicky.


7. Zrušení kroužku, vrácení peněz, první lekce

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodič kontaktován s nabídkou náhradní hodiny a to prostřednictvím emailu nebo sms zprávou. Většinou se prodlužuje pololetí kroužku o dané zrušené hodiny. Pololetí kroužku se obvykle nekryje s pololetím školy.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě emailu vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce.


8. Evidence lekcí

Lektoři vedou docházku se zápisem z každého kroužku, do které můžete kdykoliv nahlédnout. 


9. Omezení činnosti z důvodu pandemie COVID-19


Pokud v průběhu školního roku dojde k omezení činnosti způsobené legislativním opatřením a kroužky nebude možné realizovat ve standardní formě budou kroužky realizovány alternativním způsobem s přihlédnutím na typ kroužku a věkovou skladbu dětí. Alternativní způsoby budou realizovány v tomto pořadí:

• venku, pokud to umožňují opatření a kroužek s ohledem na pomůcky 

• v náhradních termínech během školního roku po skončení protiepidemických opatření

Platba za kroužky odučené alternativní způsobem se v tomto případě nevrací.


V případě, že nebude možné po dobu celého školního roku odučit zbylé lekce alternativním způsobem, bude na konci školního roku vrácena  poměrná část kroužkovného.


V případech, kdy nedojde k odučení ani jedné lekce v průběhu školního roku vrací se celá platba za kroužek.


10. Co s sebou na kroužek

V nabídce našich kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek.

Obratné tlapičky – starší tričko, které se může zničit barvou


11. Fotografie a videonahrávky

 

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím pro jejich propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky společnosti AgentkaBája, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.


16. Podmínky pro zpracování osobních údajů

Podpisem přihlášky udělil rodič souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů dítěte (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je společnost AgentkaBaja., IČ: 00787574.


Souhlas se zpracováním osobních údajů může rodič nebo zákonný zástupce kdykoliv odvolat.


Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností AgentkaBaja vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti AgentkaBaja (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o pořádaných akcí, o potřebných pomůckách na kroužky). AgentkaBaja neposkytnou shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování